Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 92018/2020 na základě §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Termín podání přihlášek do: 25. srpna 2019, 11.00 hod.
Termín 3. kola přijímacího řízení: 26. srpna 2019

 Ve 3. kole přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek. 
Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání:

 • Ekonomika a podnikání
  RVP 63-41-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
 • Podnikání
  RVP 64-41-L/51 (2 leté denní studium  a 3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá v sobotu)

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2019/2020
Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 3. kole přijímacího řízení do studijního oboru:
a) Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 (4-leté studium ukončené maturitní zkouškou)

 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Uchazeč nesmí být hodnocen nedostatečně v žádném předmětu v předkládaných pololetích na přihlášce ke studiu.
 • Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě kritérií pro přijímání žáků z 1. kola přijímacího řízení, která jsou uvedena na našich webových stránkách, s výjimkou konání jednotné zkoušky (test z ČJ a M se nekoná).

Výsledky z jednotné přijímací zkoušky se do bodování v rámci 3. kola přijímacího řízení nezapočítávají.

b) Podnikání,64-41-L/51 (nástavbové studium)

 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Uchazeči budou přijímáni na základě kritérií pro přijímání žáků z 1. kola přijímacího řízení, která jsou uvedena na našich webových stránkách, s výjimkou konání jednotné zkoušky (test z ČJ a M se nekoná). Výsledky z jednotné přijímací zkoušky se do bodování v rámci 3. kola přijímacího řízení nezapočítávají.
 • Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity.
 • Součástí přihlášky pro nástavbové studium je doklad o dosaženém vzdělání (vysvědčení 2. a 3. ročník, výuční list)

V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí ke studiu zápisový lístek (tato informace se netýká oboru Podnikání), mohou být další uchazeči dodatečně přijati na základě odvolání, které se podává řediteli školy do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí, v rámci tzv. autoremedury.

 Počet přijímaných žáků
Počet volných míst obor:  Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01: 4 místa
Počet volných míst obor:  Podnikání RVP 64-41-L/51 (denní forma): 4 místa
Počet volných míst obor:  Podnikání RVP 64-41-L/51 (dálková forma): 8 míst

Přihlášeným žákům bude písemnou formou sdělen evidenční kód, pod kterým bude vždy následující den po termínu stanoveného kola přijímacího řízení zveřejněn výsledek přijímacího řízení a to jak na informační nástěnce školy, tak na webové stránce školy.
Podmínkou konečného přijetí je vedle splnění požadovaných kritérií zaslání zápisového lístku do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých žáků (tato informace se netýká oboru Podnikání.

Pro nástavbové studium je podmínkou konečného přijetí získání výučního listu.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X