V souladu § 167 Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Pravomoci školské rady (podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové Školské rady při Střední škole

 • Věra Tomečková – zákonný zástupce nezletilých žáků střední školy (předseda školské rady)
 • Mgr. Aneta Zvonková – pedagogický pracovník školy
 • Mgr. Marek Ginter – (zástupce zřizovatele)

Členové Školské rady při Vyšší odborné škole

 • Mgr. Karel Opravil – pedagogický pracovník školy (předseda školské rady)
 • Nikola Solařová – zástupce zletilých žáků Vyšší odborné školy
 • Mgr. Richard Němec  – (zástupce zřizovatele)