Školská rada

V souladu s § 167 Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) je na škole zřízena školská rada, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Pravomoci školské rady (podle § 168 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb.):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Členové Školské rady při Střední škole

 • Roman Pavel – zákonný zástupce nezletilých žáků střední školy (předseda školské rady)
 • Mgr. Šárka Kršiaková– pedagogický pracovník školy
 • Veronika Klapilová – (zástupce zletilých žáků)

  Přijímací řízení v roce 2024

  Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

  Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

  HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

  náměstí T.G. Masaryka 2433

  760 01 Zlín

  info@spos.cz

  tel.: 735 150 070

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

  IČ: 25344412

  PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

  Oskol 433/3

  767 01 Kroměříž

  beliancinova@spos.cz

  733 712 300

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

   

  X