ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE

 

Zde naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou.

Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.

COURES

ŽÁDOSTI KE STÁHNUTÍ

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

Oznámení o zanechání vzdělávání

Oznámení zasílá  student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzděláván. Oznamovatel přestává být studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Žádost o přestup z jiné školy

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.

Žádost o přerušení vzdělávání

Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

.

Žádost o opakování ročníku

 

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

Odvolání

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X