Organizace a klasifikace Vyšší odborné školy

Organizace studia a klasifikace VOS 

Žádosti spojené se studiem

Na této stránce naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou. Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.
  • Přihláška k absolutoriu  pdf      word
  • Žádost o prodloužení zkouškového období – žádost je k dispozici v kanceláři školy
  • Žádost o ukončení přerušení vzdělávání pdf   word

Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

  • Oznámení o zanechání vzdělávání   pdf    word

Oznámení zasílá  student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzděláván. Oznamovatel přestává být studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

  • Žádost o přestup z jiné školy  pdf       word

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu   stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.

  • Žádost o přerušení vzdělávání pdf   word

Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

Další studijní žádosti

  • Žádost o prodloužení termínu odevzdání absolventské práce 

žádost je k dispozici v kanceláři školy

  • Žádost o náhradní/opravný termín absolutoria 

žádost je k dispozici v kanceláři školy