ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE

 

Zde naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou.

Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.

COURES

ŽÁDOSTI KE STÁHNUTÍ

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

Oznámení o zanechání vzdělávání

Oznámení zasílá  student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzděláván. Oznamovatel přestává být studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Žádost o přestup z jiné školy

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.

Žádost o přerušení vzdělávání

Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

.

Žádost o opakování ročníku

 

Žádost o uznání dosaženého vzdělání

Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

Odvolání

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X