Přijímací řízení

Informace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok budou zveřejněna v prosinci 2021.

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Škola se účastní pouze státních přijímacích zkoušek.

Školní kolo přijímacích zkoušek se nekoná.

Přihlášky

Podávání přihlášek ke studiu

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2020/2021. Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí. Stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy. První škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů. Součástí přihlášky pro studijní obor Ekonomika a podnikání i pro obor Podnikání nemusí být potvrzení od lékaře. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní i dálkové formy vzdělávání řediteli střední školy do x. března 2021.

 

Přihlášky k přijímacím zkouškám (i když se hlásíte do Zlína nebo do Kroměříže) posílejte na adresu:

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o.
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

Resortní identifikátor školy (RED-IZO): 600020525 – platí pro školu ve Zlíně i v Kroměříži

IZO 108 021 041

Pro žádný z oborů není třeba lékařské potvrzení na přihlášce.

 

Přihlášky ke stažení

 

Důležité termíny:

do 1. 3. 2021 odevzdání přihlášek na naší školu 1. kolo přijímacího řízení

xx . 4. 2021 – první termín státní přijímací zkoušky
xx. 4. 2021 – druhý termín státní přijímací zkoušky

Náhradní termíny

1. termín xx. 5. 2020, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

2. termín xx. 5. 2020,  pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

Oznámení výsledků proběhne do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v prvním kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem
(do xx. 4. 2021)

Zápisové lístky

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Další informace pro zájemce o studium

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Využijte nabízené možnosti a přihlaste se na přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Bliší informace naleznete na tomto odkazu.

Prohlášní zákonného zástupce

V případě, že budete chtít opustit školu během přestávky mezi přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, nechte prosím vyplnit a podepsat toto prohlášení zákonného zástupce a nejpozději v den konaní přijímacích zkoušek odevzdejte v kanceláři školy.

Prohlášení zákonného zástupce si můžete stáhnout na tomto odkazu

Cizinci

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

aktualizováno 14. 11. 2020

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X