Kritéria přijímacího řízení 1. kolo  

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo 

   Kritéria přijímacího řízení 2. kolo 

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo 

   Kritéria přijímacího řízení 3. kolo 

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo 
Resortní identifikátor školy (RED-IZO): 600020525 –
platí pro školu ve Zlíně i v Kroměříži
IZO 108 021 041
Pro žádný z oborů není třeba lékařské potvrzení na přihlášce
Přihlaste se na přípravný kurz k přijímacím zkouškám

  prohlaseni_zakonneho_zastupce  v případě, že chcete opustit školu během přestávky mezi přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, nechte prosím vyplnit a podepsat toto prohlášení zákonným zástupcem a nejpozději v den konaní přijímacích zkoušek odevzdejte v kanceláři školy.

Cizinci
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

Související soubory 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přihlášky k přijímacím zkouškám (i když se hlásíte do Zlína nebo do Kroměříže) posílejte na adresu:
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Škola se účastní pouze státních přijímacích zkoušek. Školní kolo přijímacích zkoušek se nekoná.

Důležité termíny:

do 1. 3. 2020 odevzdání přihlášek na naší školu 1. kolo přijímacího řízení
14 . 4. 2020 – první termín státní přijímací zkoušky
15. 4. 2020 – druhý termín státní přijímací zkoušky

Náhradní termíny

1. termín 13.5. 2020, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

2. termín 14.5. 2020,  pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

Přihlášky můžete posílat poštou na adresu:
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Resortní identifikátor školy (RED-IZO): 600020525
Pro žádný z oborů není třeba lékařské potvrzení na přihlášce

Oznámení výsledků do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče v prvním kole přijímacího řízení z jednotné zkoušky Cermatem
(do 28. 4. 2020)

Podávání přihlášek ke studiu

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2020/2021. Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí. Stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy. První škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů. Součástí přihlášky pro studijní obor Ekonomika a podnikání i pro obor Podnikání nemusí být potvrzení od lékaře. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní i dálkové formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2020.

Zápisové lístky

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

aktualizováno 14. 1. 2020