Výchovná poradkyně
Ing. Michaela Pavelková

Ing. Michaela Pavelková
 1. Výchovný poradce je služba určená žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci žáka, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj žáka. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Ing. Michaela Pavelková

Konzultační hodiny pro žáky: středa 9:50 – 10:50.
Po předchozí domluvě možno i další dny v týdnu.
Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 7:45 – 8:45.
Po předchozí domluvě možno i další dny v týdnu.

Kontakt:
e-mail: pavelkova@spos.cz
telefon: +420 735 150 070 (sekretariát školy)

Kontaktní formulář

Máte problém, který Vás trápí nebo se s ním nechcete otevřeně svěřit? Nebo nemáte nikoho, komu byste se mohli svěřit? Můžete napsat i o problému, o kterém se stydíte nebo bojíte mluvit. Můžete vyjádřit názor, připomínku, podat podnět, zeptat se na to, co Vás zajímá…

Využijte možnosti tohoto kontaktního formuláře kdykoliv máte potřebu se na něco zeptat, potřebujete poradit s řešením Vaší situace, či chcete cokoliv vzkázat.

[formidable id=20]

V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě obrátit o pomoc?

Metodická a informační činnost

 • metodicky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc
 • podávám vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuji rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a seznamuji s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 • sama se vzdělávám v oblasti nových a alternativních výchovných trendů,
 • organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhám třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dávám návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhám učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podávám návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • projednávám s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
 • věnuji zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • podílím se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek
 • vedu databázi integrovaných žáků, provádím kontrolu následných vyšetření
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílím na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

Několik potřebných rad a doporučení:

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduji žáky nadané a talentované, navrhuji další péči o tyto žáky
 • pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel- žák, žák-žák)
 • sleduji projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, agresivita, rasismus, kriminalita…) a navrhuji nápravná opatření
 • zajišťuji koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci)
 • spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem

Volba dalšího studia

 • poskytuji poradenskou činnost pro žáky při volbě dalšího studia
 • eviduji nabídku studia na vyšších školách a další informace významné pro volbu dalšího studia
 • pomáhám vycházejícím žákům při vyplnění přihlášek na vysoké školy a na vyšší odborné školy

Co mohou očekávat maturanti:

 • pomoc při řešení problémů s organizací přípravy k maturitě
 • radu, kde hledat informace nezbytné pro správné rozhodnutí o dalším studiu
 • radu, jak pracovat s webovými stránkami, které jsou pro toto rozhodnutí důležité
 • pomoc při volbě přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
 • vzor pro vyplnění přihlášky
 • radu, jak postupovat při odvolacím řízení v případě nepřijetí na VŠ

Kontakty:

 

 

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X