Číslo účtu pro úhradu školného: 1409893339/0800
variabilní symbol je zaslán na začátku školního roku na email žáka SŠ / studenta VOŠ

Variabilní symbol může si žák/student  zkontrolovat v elektronické třídní knize.