Maturity

Stránka pro maturující žáky

Časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

TERMÍNY PROFILOVÝCH ZKOUŠEK NAJDETE NA NÁSTĚNCE VE ŠKOLE 

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z 1. CIZÍHO JAZYKA

ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z 2. CIZÍHO JAZYKA

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 6 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

 

Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka. Viz také 

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,2 MB).

Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění)

  Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.

  Viz též Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky.

   

  Přihlášení do

  výsledkového portálu

  • Školní seznam lit. děl k maturitě  – pracoviště Zlín
  • Školní seznam liter. děl k maturitě 2021/2022 – pracoviště Kroměříž
  • maturita.cermat.cz

  ODVOLÁNÍ

  V případě žádosti o přezkum, můžete využít následující stránku.

  Přijímací řízení v roce 2024

  Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

  Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

  Hlavní sídlo školy

  náměstí T.G. Masaryka 2433

  760 01 Zlín

  info@spos.cz

  tel.: 735 150 070

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

  IČ: 25344412

  Pracoviště Kroměříž

  Oskol 433/3

  767 01 Kroměříž

  beliancinova@spos.cz

  733 712 300

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

   

  X