Maturity

Stránka pro maturující žáky

Časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

TERMÍNY PROFILOVÝCH ZKOUŠEK NAJDETE NA NÁSTĚNCE VE ŠKOLE 

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z 1. CIZÍHO JAZYKA

ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z 2. CIZÍHO JAZYKA

NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

SDĚLENÍ ŠKOLY V SOULADU S § 81 ODST. 6 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÉHO ZÁKONA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ

 

Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka. Viz také 

Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu (PDF – 0,2 MB).

Žák v takovém případě podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění)

  Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží řediteli školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.

  Viz též Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky.

   

  Přihlášení do

  výsledkového portálu

  • Školní seznam lit. děl k maturitě  – pracoviště Zlín
  • Školní seznam liter. děl k maturitě 2021/2022 – pracoviště Kroměříž
  • maturita.cermat.cz

  ODVOLÁNÍ

  V případě žádosti o přezkum, můžete využít následující stránku.

  blank

  Studijní program Cestovní ruch

  65-43-N/01 v denní formě studia

  Přijímací řízení

  Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

  Hlavní sídlo školy

  náměstí T.G. Masaryka 2433

  760 01 Zlín

  info@spos.cz

  tel.: 735 150 070 (577 215 314)

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

  IČ: 25344412

  Pracoviště Kroměříž

  Oskol 433/3

  767 05 Kroměříž

  beliancinova@spos.cz

  733 712 300

  REDIZO: 600020525

  IZO: 108 021 041

   

  X