INFORMACE o PROJETu

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077276
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Výzva 2020
Název projektu: Otvíráme se CLIL
Začátek projektu: 01-10-2020
Konec projektu: 30. prosince 2021
Celková doba trvání projektu (v měsících) 15 měsíců

Projekt Erasmus+

Otvíráme se CLIL

Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválil naší škole projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otvíráme se CLIL, díky němuž mohli naši učitelé  vykonat pobytové kurzy v Řecku, Španělsku a na Maltě. Další aktivitou bylo stínování na naší partnerské škole v Německu.

Kurzy:

Informace o mobilitě

 • Datum: 11.7. – 17.7. 2021
 • Název kurzu: Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • Místo: Allicante,Španělsko
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
 • Kurz CLIL byl  určen pro učitele jak předškolního, tak i středního a odborného vzdělávání, kteří plánují zavedení metody CLIL do výuky. Metoda CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

  Jedna ze silných stránek tohoto kurzu spočívala v tom, že jeho výuka byla založena nejen na teoretických činnostech, ale také na praktických

Osobní přínos a výstupy

V každém tématu poskytla lektorka kurzu rady podložené praktickými případy a účastníci si mohli také vyzkoušet skupinovou praci, tak aby byli schopni úspěšně implementovat tuto metodiku do učitelské praxe. Získal jsem informace jak odstranit bariéry  při zavádění metody CLIL do vzdělávacího procesu, společně s příklady motivace žáků ve třídě při zavádění CLIL. Po svém návratu jsem vytvořil 3 hodiny CLIL pro předmět Základy komunikace a prezentace a 2  hodiny CLIL v předmětu Základy společenských věd, které jsem začlenil do tematického plánu těchto předmětů. V průběhu školního roku hodlám implementovat  další hodiny CLIL do výuky na naší škole. 

Nově získané kompetence

Během kurzu jsme si  naučili navrhnout osnovy CLIL hodin pro naše vyučovací hodiny.  Získali jsme zkušenosti v oblasti motivace žáků v oblasti  čtení a psaní. Oceňuji také možnost využít kontakty na učitele, kteří již tuto metodu úspěšně implementovali do školských vzdělávacích plánů. Můžeme tak s nimi sdílet naše zkušenosti.

Materiály

Prezentace

OneNote

Brožurka CLIL

Informace o mobilitě

 • Datum: 20.9. – 24.9. 2021
 • Název kurzu: Education Video Production and Publishing
 • Místo: Athény, Řecko
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě

Na konci září (20.9-24.9.)2021 jsem se zúčastnil metodologického kurzu v rámci projektu Erasmus+. Moje cesta vedla do Athén, kde jsem se zúčastnil kurzu s názvem: Educational Video Production & Publishing. Během kurzu jsem získal nové poznatky pro práci s programem na editaci videa OpenShot Video Editor. Upevnil jsem si stávající znalosti, zdokonalil jsem se v používání aplikace a dověděl se nové tipy a triky, které tento freeware skrývá. Dalším významným poznatkem byly příklady praktického užití kanálů na portálu YouTube, práce s odkazy, titulky, odkazovými kartami. Stručně byly zmíněny i další aplikace (převážně freeware) , které lze využít pro tvorbu videa a animací pro a edukační materiály

Osobní přínos a výstupy

Osobní přínos mobility vidím ve zvládnutí technologie tvorby a editace videa ve freewarové aplikaci OpenShot Video Editor. Dále ve využití kanálu Youtube a dalších aplikací ve tvorbě vzdělávacích videí. Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem se měl možnost seznámit s učiteli s ostatních evropských států a obohatit o jejich zkušenosti. Přínosem bylo i prostředí jiného státu a genius loci Athén a Řecka jako kolébky civilizace.

Využití videa umožňuje efektivně předat informaci studentům. Video mohou zhlédnout jak ve výuce, tak při samostudiu. To dává řadu možností při výuce žáků s IVP, při distanční výuce.  Lze tak naplnit rozdílné potřeby a zájmy žáků a výuka tak může být více personalizovaná, zaměřená jak na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tak na žáky nadané.

V hodinách IKT lze vytvořit krátká instruktážní videa s návody, jak postupovat při práci s programovými aplikacemi. V těchto hodinách je náplní výuky i samotná tvorba videa. Při výuce cizích jazyků je možnost využít video ve výuce dialogů, výslovnosti, reálií atd.

V předmětech souvisejících s geografií a cestovním ruchem lze využít cestopisná a dokumentární videa.

Nově získané kompetence

Během kurzu jsem získal nové poznatky pro práci s programem na editaci videa OpenShot Video Editor. Upevnil jsem si stávající znalosti, zdokonalil jsem se v používání aplikace a dověděl se nové tipy a triky, které tento freeware skrývá.

Dalším významným poznatkem byly příklady praktického užití kanálů na portálu YouTube, práce s odkazy, titulky, odkazovými kartami apod.

Stručně byly zmíněny i další aplikace (převážně freeware) , které lze využít pro tvorbu videa a animací pro a edukační materiály.

Využívání uvedených aplikací v hodinách mi umožní  zlepšit výsledky vzdělávání díky využití moderních technologií při názorné prezentaci látky pomocí edukačních videí. Jejich využití je široké a je možné je aplikovat prakticky ve všech typech vyučovacích předmětů. Příkladem mohou být výuka ICT, cizích jazyků, předměty spojené s geografií a cestovním ruchem apod.

Materiály

edpuzzle.com – přidání otázek do videa

screencast-o-matic.com – snímání obrazovky 

vyond.com  – vytváření profesionálních animací (placený program) 

scratch.mit.edu – animace, umožňující jak výuku programování, tak tvorbu rozličných jednoduchých videí 

wink.en.softonic.com – WINK – tvorba flashových animací 

wevideo.com – jednoduchý online editor videa 

ezgif.com – tvorba animovaných gifů

 teachertube.com – portál edukačních videí 

Informace o mobilitě

 • Datum: 11.7. – 17.7. 2021
 • Název kurzu: ICT learning by doing
 • Místo: Španělsko
 • Forma: Prezenční
Erasmus 2021 Španělsko
Informace o mobilitě

Ve dnech 4.10.- 8.10. 2021 jsem se měl možnost se podívat do španělské Sevilly v rámci programu Erasmus+. Absolvoval jsem kurz s názvem ICT: Learning by doing, který byl zaměřen na vytváření interaktivních a motivujících aktivit ve výuce.  Lektorka se snažila účastníky kurzu seznámit s novými metodami v rámci učení a inspirovat je k využívání nových aplikací, softwarů a metod výuky.  Měli jsme tak možnost vyzkoušet si práci s programy a aplikacemi, které pomáhají učitelům při vytváření audiovizuálních aktivit. 

Osobní přínos a výstupy

Největším přínosem bylo pro mě seznámení se s programem Canva a Renderforest, které umožňují práci podobně jako třeba ve Photoshopu, ale přitom se s ní mnohem lépe pracuje i amatérům a žákům, protože má jednodušší prostředí. Aplikaci Canva jsem zařadil do výuky mého předmětu Základy komunikace a prezentace, jako součást tematického bloku Prezentace 21. století. Využití tohoto freewarového softwaru je široké a umožní žákům využívat a aplikovat ji prakticky v každé hodině a hlavně v rámci studentských firem.  

Nově získané kompetence

Především program Canva. Tento software disponuje řadou video tutoriálů, které mají přidanou hodnotu i při práci se žáky s SVP, žáky nadanými nebo využití při distanční výuce.  Lze tak naplnit rozdílné potřeby a zájmy žáků a výuka tak může být lépe personalizovaná.

Kurz byl přínosem i pro mě jako člena vedení školy. Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce, což bylo pro mě nesporným přínosem.

Materiály

Postupně jsme se zaměřili na aplikace jako Wordwall (vytváření různých interaktivních aktivit a kvízů sloužící k opakování učiva), Jamboard (interaktivní spolupráce v rámci skupin ve třídě), programy Canva (grafická aplikace, díky které lze vytvářet grafické prvky i videa. Tato aplikace je vhodná k vytváření loga, plakátů či pro úpravu videí), Renderforest (software pro vytváření profesionálně vypadající prezentace, intra, animace a hudebních vizualizací), Screencastify (umožňuje upravit rozlišení záběrů, váš zvukový výstup a k obsahu obrazovky můžete přidat malé okno webové kamery), Scratch (jednoduchý vizuální programovací jazyk určený především začátečníkům) a Google sites (vytvoření vlastních stránek bez nutnosti domény).

Informace o mobilitě

 • Datum: 4.10. – 8.10. 2021
 • Název kurzu:CLIL Practical Methodology for Teachers working with CLIL
 • Místo: Malta
 • Forma: Prezenční
CLIL Malta
Informace o mobilitě

V rámci kurzu nám byla vysvětlena podstata realizace CLIL. Dále jsme získali didaktické podklady k realizaci CLIL a vyzkoušeli si praktické ukázky. Díky tomuto kurzu jsem nyní schopný realizovat plnohodnotnou CLIL výuku.

Osobní přínos a výstupy

Pochopil jsem podstatu a souvislosti v rámci CLIL a jeho aplikaci v rámci výuky, v mém případě odborných předmětů. Vzhledem k tomu, že kurz probíhal kompletně v angličtině, tak jsem si zlepšil komunikační dovednosti v tomto jazyce.

V rámci výuky jsem realizoval několik hodin CLIL v rámci odborných ekonomických předmětů (Marketing, management a právo)

Nově získané kompetence

Díky aplikaci CLIL do výuky si žáci osvojují znalosti, v mém případě odborných ekonomických předmětů, v cizím jazyce a dále si zlepšují své jazykové kompetence.

Díky získaným poznatkům jsem schopný plnohodnotně realizovat CLIL výuku, kterou má škola v tomto plánu

Informace

 • Datum: 11.7. – 17.7. 2021
 • Název kurzu: Empowerment in ICT skills
 • Místo: Malta
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě

Během podzimu 2021 jsem se zúčastnil metodologického kurzu na Maltě s názvem “Empowerment in ICT Skills Making Use of Technology Tools”

Během kurzu jsem si osvojil editaci webových stránek pomocí editoru wix.com. Zdokonalil jsem se v editaci a publikování příspěvků blogu na platformě bloogger.com. Dílčími výstupy kurzu byla rovněž tvorba audio souborů pro podcasting, tvorba a editace komiksů na webu storyboardthat.com a práce s generátory avatarů. Využití těchto aplikací ve výuce cizího jazyka zvyšuje motivaci studentů, protože svou pestrostí stimuluje jejich pozornost. Webové příspěvky jim navíc umožní vracet se k probraným jevům a zefektivnit tak jejich pokrok.

Osobní přínos a výstupy
Osvojil jsem si většinu probraných jevů. Aktivně používám MS TEAMS, který mi ve svém rozhraní umožňuje publikování materiálů a příspěvků jako blog. Studenty nadchla možnost tvorby cartoon story na webu storyboardthat.com, tak jim bylo zadána tvorba vlastních příběhů v AJ. Výstupy mám v plánu prezentovat i na školních sociálních sítích. Mnou vytvořený web na wix.com jsem představil žákům a začal zde publikovat bonusové materiály pro výuku AJ.
Žáci se pomocí představených aplikací zdokonalují v jazyce formou, která je kreativní a propojuje IT dovednosti s jazykovou znalostí. Předmět je pro ně tedy více atraktivní a mají větší motivaci se dále zdokonalovat.
Nově získané kompetence
Během kurzu jsem si osvojil editaci webových stránek pomocí editoru wix.com.
Zdokonalil jsem se v editaci a publikování příspěvků blogu na platformě bloogger.com.
Dílčími výstupy kurzu byla rovněž tvorba audio souborů pro podcasting, tvorba a editace komiksů na webu storyboardthat.com a práce s generátory avatarů.
Využití těchto aplikací ve výuce cizího jazyka zvyšuje motivaci studentů, protože svou pestrostí stimuluje jejich pozornost. Webové příspěvky jim navíc umožní vracet se k probraným jevům a zefektivnit tak jejich pokrok.
Osvojil jsem si většinu probraných jevů. Aktivně používám MS TEAMS, který mi ve svém rozhraní umožňuje publikování materiálů a příspěvků jako blog.
Studenty nadchla možnost tvorby cartoon story na webu storyboardthat.com, tak jim bylo zadána tvorba vlastních příběhů v AJ. Výstupy mám v plánu prezentovat i na školních sociálních sítích.
Mnou vytvořený web na wix.com jsem představil žákům a začal zde publikovat bonusové materiály pro výuku AJ.

Jobshadowing

 • Datum: 11.7. – 17.7. 2021
 • Název kurzu: Jobshadowing (stínování)
 • Místo: Faber-Lothar Schule, Norimberk, Německo
 • Forma: Prezenční
Informace o mobilitě
 • Ve dnech 25.10-29.10.2021 jsem absolvovala stínování na naší partnerské škole v Norimberku. Pozorovala jsem výukové metody spřátelené školy, aktivně se účastnila výuky a ráda bych některé metody (například skupinové práce) použila i při své výuce. Lépe jsem si osvojila time management a efektivitu výuky. Při svém pozorování jsem zjistila, že schéma každé hodiny je téměř totožné, je rozděleno do čtyř fází a každá fáze má svůj smysl. V první fázi učitel představí krátce nové učivo, v druhé fázi si společně toto učivo třída ukáže na příkladech, ve třetí fázi dostane celá třída samostatnou práci na aplikaci tohoto učiva a v poslední fázi si samostatnou práci společně zkontrolují a žáci mají možnost si opravit případné chyby. Velmi ráda bych aspoň částečně toto schéma převzala i do své výuky, ale problém vidím v tom, že v německé škole má každá vyučovací hodina (či spíše blok) 90 minut, což samozřejmě otevírá možnost probrat učivo více komplexně. U nás mají vyučovací hodiny 45 minut a učivo se tedy musí více rozdělit a není zde tolik prostoru pro ucelené schéma. Ale i přes toto časové omezení jsem začala po svém návratu své hodiny pojímat více schematicky a hlavně – co je nejdůležitější přínos – dbám více na samostatnou práci u žáků. Na druhou stranu jsem svým německým kolegům ukázala naše interaktivní učebnice, které jsou na naší české škole využívány při všech typech výuky a setkala jsem se s pozitivním ohlasem. Celý pobyt byl pro mě velkým přínosem a jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit „jobshadowingu“ na Lothar-von-Faber-Schule, Staatliche Fachoberschule.
Osobní přínos a výstupy

Osobní přínos z účasti na mobilitě byl jak na profesní úrovni, kdy jsem se seznámila s učiteli, prostředím a s výukovými metodami používanými na spřátelené škole. Zdokonalila jsem se v používání aplikací. Na online výuku, případně hybridní výuku, která byla na škole velmi hojně využívaná z důvodu absence některých pedagogů i žáků, byla využívána aplikace Teams tak jako v naší české  škole, mohla jsem tedy pozorovat chování žáků a učitelů v online prostředí. Žáci v německé škole měli většinově velký odpor k online výuce, po mé komunikaci s nimi vyšel najevo většinový názor, že v online výuce se naučí méně učiva než při prezenční výuce. Dávali také hlasitě najevo, že si online výuku nepřejí.

 Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem se měla možnost seznámit s učiteli a žáky jiné školy a obohatit se jejich zkušenosti. Zúčastnila jsem se tzv. neformální porady učitelů, kde řešili své běžné problémy spojené s prací i jejich soukromým životem. Dozvěděla jsem, že učitelská profese doléhá i na soukromý život německých kolegů ve stejné míře jako u nás.

 Zjišťovala jsem také přístup školy k žákům se SVP. Na škole se nacházelo 24 žáků se SVP, byli v péči školní speciální pedagožky, která jim sama sestavovala nebo upravovala písemné práce a také dohlížela na jejich opravu. Nebylo nutné, aby žáci docházeli do nějakého jiného školského poradenského zařízení tak jak je tomu u nás. Veškerá péče o žáky se SVP byla v gesci školy.

Přínosné bylo i multikulturní prostředí, které rozšířilo povědomí o vzdělávání v  Německu. Navštívila jsem třeba tzv. integrační třídu, kde byli žáci z rodin „německých přistěhovalců“, tito žáci byli velmi silně motivováni ke vzdělání, byli zcela ukáznění a přátelští, chtěli diskutovat jak se mnou tak s učitelem, ve třídě panovalo velmi dobré klima. Obecně byli tito žáci na škole velmi dobře přijímáni, což dle mého názoru souvisí s výše popsanou dobrou atmosférou ve třídě.

 V neposlední řadě jsem se ještě více zdokonalila v hovorovém německém jazyce.

Zjistila jsem také, že na škole je využívána selekce žáků a to tak, že z každé třídy v ročníku (v každém ročníku mají 5-6 tříd v počtu cca 25 žáků v každé třídě), z těchto žáků každého ročníku je vybráno několik tzv. problémových žáků, kteří jsou zařazeni do tzv. problémových tříd. Žáci jsou vybráni buď z důvodu kázeňských problémů, zvýšené absence nebo špatného průměru, případně jiných. V těchto tzv. problémových třídách platí přísnější pravidla. Žákům jsou odebírány mobily při výuce, pečlivě jsou kontrolovány důvody absence (dokonce učitele komunikují a spolupracují s lékaři žáků, aby nedocházelo k podvodům ze strany problémových žáků). Žáci samozřejmě mohou i po zařazení do tzv. problémové třídy zlepšit své chování a prospěch a mohou se poté „vrátit“ do své původní třídy. V těchto tzv. problémových třídách jsou i žáci, kteří opakují ročník.

Nově získané kompetence

Během stínování jsem pozorovala výukové metody spřátelené školy, aktivně se účastnila výuky a ráda bych některé metody (například skupinové práce) použila i při své výuce. Lépe jsem si osvojila time management a efektivitu výuky.

Při svém pozorování jsem zjistila, že schéma každé hodiny je téměř totožné, je rozděleno do čtyř fází a každá fáze má svůj smysl. V první fázi učitel představí krátce nové učivo, v druhé fázi si společně toto učivo třída ukáže na příkladech, ve třetí fázi dostane celá třída samostatnou práci na aplikaci tohoto učiva a v poslední fázi si samostatnou práci společně zkontrolují a žáci mají možnost si opravit případné chyby.

Velmi ráda bych aspoň částečně toto schéma převzala i do své výuky, ale problém vidím v tom, že v německé škole má každá vyučovací hodina (či spíše blok) 90 minut, což samozřejmě otevírá možnost probrat učivo více komplexně. U nás mají vyučovací hodiny 45 minut a učivo se tedy musí více rozdělit a není zde tolik prostoru pro ucelené schéma. Ale i přes toto časové omezení jsem začala po svém návratu své hodiny pojímat více schematicky a hlavně – co je nejdůležitější přínos – dbám více na samostatnou práci u žáků.

Na druhou stranu jsem svým německým kolegům ukázala naše interaktivní učebnice, které jsou na naší české škole využívány při všech typech výuky a setkala jsem se s pozitivním ohlasem.

Využívání aplikaci Office 365 má velmi velký přínos zvláště v této době distančního vzdělávání. Žáci mohou aktivně využívat převážně aplikace Teams a One Note. Jsem schopná využít tyto aplikace v celém jejich rozsahu a na základě toho umožnit žákům výuku, která je téměř rovnocenná výuce prezenční. Žáci díky těmto aplikacím mají možnost vlastního tempa při studiu, ale zároveň jim umožňují spolupráci v rámci výše uvedených aplikací.

Používání aplikací vede k zatraktivnění výuky jak prezenční, tak online, tak hybridní výuky.

Jak jsem již ale psala níže, čeští žáci jsou spíše příznivci online výuky, protože my na české škole jim výuku často zpestřujeme různými online aplikacemi (já používám interaktivní učebnice, únikové hry, skupinové práce,…) a online výuka není tím pádem pro žáky tolik fádní jako na německé škole, kde je online výuka provozována spíše tradiční formou spíše frontálního výkladu a samostatné práce žáků.

 

 

Publicita

Erasmus Day

V pátek 15. října 2021 se na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně konala akce Erasmus Day.

Během tohoto speciálního dne se žáci dozvěděli spoustu informací o programu Erasmus+ a seznámili se s možností vyjet do ciziny v rámci aktivit tohoto programu. Proběhly také online rozhovory, při kterých měli možnost seznámit se s konkrétními aktivitami, které pro ně připravili naši spolupracovníci v zahraničí. Během tohoto dne prezentovali učitelé, kteří vyjeli do zahraničí své zkušenosti a poznatky, které začlenili do výuky. Další informace na videu vpravo a odkazy níže:

Instagram: SŠP a VOŠ, s.r.o. (@sposzlin) • Fotky a videa na Instagramu

Příspěvek č. 1

Příspěvek č. 2

 Příspěvek č. 3

Den otevřených dveří

V rámci dne otevřených dveří, které se konaly 26. a 27.11.,  informovala škola zájemce o studium na naší škole o výstupech z projektu a o připrovaných dalších projektech v rámci programu Erasmus+

Veletr škol a vzdělávání

V rámci regionálního dne Veletrhu škol a vzdělávání ve Zlíně, konaného  dne 3.11.2021 (viz obrázek vpravo), jsme informovali veřejnost o zapojení naší školy do projektu Erasmus+  a ukázali jsme i výsledky, které začleňujeme do výuky na naší škole.

Informační tabule ve škole

Na chodbě škole se mohou nejen žáci, ale i veřejnost dozvědět blíže o projektu Erasmus + a jeho výstupech viz obrázek vpravo.

Regionální portál Zkola

Zveřejnění článku o projektu na regionálním portále Zlínského kraje Zkola.

Odkaz na článek: https://www.zkola.cz/ucitele-z-podnikatelske-skoly-otviraji-brany-vyuce-anglictiny-v-odbornych-predmetech/

 

Workshop

Účastníci projektu informovali o výsledcích  svých mobilit také během workshopu, který jsme pořádali 21.12.2021. Workshop byl zaměřen především na implementaci metody CLIL do vzdělávacího procesu na naší škole.

Workshop

GALERIE

 

Erasmus 2021 Španělsko
Erasmus 2021 Španělsko
CLIL Malta
Clil na Maltě
Jobhadowing Norimberk

STATISTIKA TOHOTO PROJEKTU

 

Počet KURZŮ

sTÍNOVÁNÍ

Buďte s námi v kontaktu

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Telefon: 735 150 070

Email: info@spos.cz

Úřední hodiny: Po-pá: 8:00 – 15:00

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X