Na konci září (20.9-24.9.)2021 jsem se zúčastnil metodologického kurzu v rámci projektu Erasmus+. Moje cesta vedla do Athén, kde jsem se zúčastnil kurzu s názvem: Educational Video Production & Publishing. Během kurzu jsem získal nové poznatky pro práci s programem na editaci videa OpenShot Video Editor. Upevnil jsem si stávající znalosti, zdokonalil jsem se v používání aplikace a dověděl se nové tipy a triky, které tento freeware skrývá. Dalším významným poznatkem byly příklady praktického užití kanálů na portálu YouTube, práce s odkazy, titulky, odkazovými kartami. Stručně byly zmíněny i další aplikace (převážně freeware) , které lze využít pro tvorbu videa a animací pro a edukační materiály

edpuzzle.com – přidání otázek do videa

screencast-o-matic.com – snímání obrazovky 

vyond.com  – vytváření profesionálních animací (placený program) 

scratch.mit.edu – animace, umožňující jak výuku programování, tak tvorbu rozličných jednoduchých videí 

wink.en.softonic.com – WINK – tvorba flashových animací 

wevideo.com – jednoduchý online editor videa 

ezgif.com – tvorba animovaných gifů

teachertube.com – portál edukačních videí 

Využívání uvedených aplikací v hodinách mi umožní  zlepšit výsledky vzdělávání díky využití moderních technologií při názorné prezentaci látky pomocí edukačních videí. Jejich využití je široké a je možné je aplikovat prakticky ve všech typech vyučovacích předmětů. Příkladem mohou být výuka ICT, cizích jazyků, předměty spojené s geografií a cestovním ruchem apod.

Žáci jsou více motivovaní a zároveň může být výuka individualizovaná. Videa umožňují názorně a efektivně předat informace a jednoduchým způsobem vysvětlit i komplikované problémy. Proces učení je tak efektivnější.

Využití videa umožňuje efektivně předat informaci studentům. Video mohou zhlédnout jak ve výuce, tak při samostudiu. To dává řadu možností při výuce žáků s IVP, při distanční výuce.  Lze tak naplnit rozdílné potřeby a zájmy žáků a výuka tak může být více personalizovaná, zaměřená jak na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tak na žáky nadané. V hodinách IKT lze vytvořit krátká instruktážní videa s návody, jak postupovat při práci s programovými aplikacemi. V těchto hodinách je náplní výuky i samotná tvorba videa. Při výuce cizích jazyků je možnost využít video ve výuce dialogů, výslovnosti, reálií atd. V předmětech souvisejících s geografií a cestovním ruchem lze využít cestopisná  a dokumentární videa. Osobní přínos mobility vidím ve zvládnutí technologie tvorby a editace videa ve freewarové aplikaci OpenShot Video Editor. Dále ve využití kanálu Youtube a dalších aplikací ve tvorbě vzdělávacích videí. Stejně tak byl přínos v rovině soukromé, kdy jsem se měl možnost seznámit s učiteli s ostatních evropských států a obohatit o jejich zkušenosti. Přínosem bylo i prostředí jiného státu a genius loci Athén a Řecka jako kolébky civilizace. Díky mobilitě jsem vylepšil své znalosti v oblasti ICT a zároveň jsem získal a upevnil si znalosti v používání moderních technologií (konkrétně tvorba videí použitelných při výuce). Aplikace uvedeného mi umožňuje individualizovat výuku, zejména pro studenty s IVP, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit prezenční výuky. Rovněž mi získané znalosti umožní zefektivnit a zatraktivnit výuku mých předmětů.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X