Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

Uchazeč smí při konání přijímací zkoušky používat pouze povolené pomůckymodře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby.
Při přijímací zkoušce nejsou povoleny žádné další pomůcky jako mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení (tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.), Matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu a jiné.

Pokud uchazeč s sebou ke zkoušce takovou pomůcku či zařízení přinese, nesmí pomůcka či zařízení nijak narušovat průběh zkoušky a musí být odložena mimo lavici.
Uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.
Uchazeči konají přijímací zkoušky v učebnách podle rozpisu, který bude vyvěšen před vchodem do školy. Konkrétní učebna pro konání zkoušky je označena stejným číslem, které je uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušce. V přiložených souborech je k dispozici schéma s rozmístěním jednotlivých učeben včetně jejich označení a rozpis uchazečů v učebnách.
Po dobu zkoušky i v době přestávky mezi testy přebírá za uchazeče odpovědnost naše škola. Uchazeč, který setrvá v budově školy, je povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru. Budovu školy lze opustit po dobu přestávky pouze na základě písemného prohlášení zákonného zástupce, které Vám bylo zasláno emailem. Tiskopis si můžete také vyzvednout v kanceláři školy.  Tento tiskopis musí být podepsaný zákonným zástupcem.

Příložené soubory:

Časový harmonogram přijímacího řízení 1. termín 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X