Trustbox

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Vážení,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracovatel osobních údajů

Správce

Správce je povinen Vám poskytnout kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro školu je Vladimíra Ginterová, email: ginterova@spos.cz.

Osobní údaje, jež o Vás zpracováváme

V souvislosti s podáním oznámení prostřednictvím formuláře skrze webový formulář Microsoft365 nezpracováváme Vaše osobní údaje, ledaže nám takové údaje o sobě dobrovolně sdělíte. Sdělení jakýchkoliv Vašich osobních údajů je však zcela dobrovolné a není podmínkou pro podání oznámení – může se typicky jednat o identifikační a kontaktní jméno a jiné údaje související s podáním oznámení prostřednictvím formuláře v Microsoft365  a jednáními s tím spojenými.

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Pakliže nám dobrovolně poskytnete v souvislosti s podáním oznámení Vaše osobní údaje, účelem jejich dalšího zpracování je zpracování Vašeho oznámení podaného prostřednictvím formuláře v Aplikaci s použitím přístupového kódu Vaší organizace (Správce) a/nebo prostřednictvím formuláře, k němuž získáte přístup prostřednictvím přímého hypertextového odkazu, který Vám poskytne Vaše organizace, a/nebo obdobně prostřednictvím QR kódu, tedy pro umožnění využívání služeb Zpracovatele, mezi které spadá přijímání zpráv (oznámení) prostřednictvím formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Zpracovatelem a jejich zpřístupnění registrované organizaci prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu.

Poučení o Vaší dobrovolnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a.

Příjemci nebo kategorie příjemců dobrovolně sdělených osobních údajů Pokud se rozhodnete nám dobrovolně poskytnout Vaše osobní údaje v souvislosti s podáním oznámení, ačkoliv takové poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu povinen/a, nemáme v úmyslu je předávat dalším osobám. Pro účely zpracování Vašeho oznámení budou Vámi poskytnuté osobní údaje zpřístupněny Správci, a v případě nutné potřeby dalším úzce spolupracujícím smluvním partnerům (např. poskytovatel IT služeb, advokáti apod.), a to jen v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Vašeho oznámení. Předpokladem takového sdílení Vašich osobních údajů je vždy uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s každým takovým naším smluvním partnerem, která bude Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich dobrovolně sdělených osobních údajů.

V souvislosti s prováděným zpracováním Vašich dobrovolně poskytnutých osobních údajů máte u Správce následující práva:

  • právo přístup k Vašim osobním údajům a právo získat kopii Vašich osobních údajů;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů;
  • právo na výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;
  • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pokud si přejete získat související informace či uplatnit jednotlivá práva, kontaktujte, prosím, Správce – tedy Vaši organizaci.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

✔ Veškerá komunikace je anonymní a šifrovaná.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X