Trustbox

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Vážení,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracovatel osobních údajů

Správce

Správce je povinen Vám poskytnout kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro školu je Vladimíra Ginterová, email: ginterova@spos.cz.

Osobní údaje, jež o Vás zpracováváme

V souvislosti s podáním oznámení prostřednictvím formuláře skrze webový formulář Microsoft365 nezpracováváme Vaše osobní údaje, ledaže nám takové údaje o sobě dobrovolně sdělíte. Sdělení jakýchkoliv Vašich osobních údajů je však zcela dobrovolné a není podmínkou pro podání oznámení – může se typicky jednat o identifikační a kontaktní jméno a jiné údaje související s podáním oznámení prostřednictvím formuláře v Microsoft365  a jednáními s tím spojenými.

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Pakliže nám dobrovolně poskytnete v souvislosti s podáním oznámení Vaše osobní údaje, účelem jejich dalšího zpracování je zpracování Vašeho oznámení podaného prostřednictvím formuláře v Aplikaci s použitím přístupového kódu Vaší organizace (Správce) a/nebo prostřednictvím formuláře, k němuž získáte přístup prostřednictvím přímého hypertextového odkazu, který Vám poskytne Vaše organizace, a/nebo obdobně prostřednictvím QR kódu, tedy pro umožnění využívání služeb Zpracovatele, mezi které spadá přijímání zpráv (oznámení) prostřednictvím formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Zpracovatelem a jejich zpřístupnění registrované organizaci prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu.

Poučení o Vaší dobrovolnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a.

Příjemci nebo kategorie příjemců dobrovolně sdělených osobních údajů Pokud se rozhodnete nám dobrovolně poskytnout Vaše osobní údaje v souvislosti s podáním oznámení, ačkoliv takové poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu povinen/a, nemáme v úmyslu je předávat dalším osobám. Pro účely zpracování Vašeho oznámení budou Vámi poskytnuté osobní údaje zpřístupněny Správci, a v případě nutné potřeby dalším úzce spolupracujícím smluvním partnerům (např. poskytovatel IT služeb, advokáti apod.), a to jen v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Vašeho oznámení. Předpokladem takového sdílení Vašich osobních údajů je vždy uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s každým takovým naším smluvním partnerem, která bude Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich dobrovolně sdělených osobních údajů.

V souvislosti s prováděným zpracováním Vašich dobrovolně poskytnutých osobních údajů máte u Správce následující práva:

  • právo přístup k Vašim osobním údajům a právo získat kopii Vašich osobních údajů;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů;
  • právo na výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;
  • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pokud si přejete získat související informace či uplatnit jednotlivá práva, kontaktujte, prosím, Správce – tedy Vaši organizaci.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

✔ Veškerá komunikace je anonymní a šifrovaná.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X