Žádosti a formuláře

Žádosti spojené se studiem

Na této stránce naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou. Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.
 • Žádost o komisionální přezkoušení pdf word

Podává žadatel z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace na konci klasifikačního období. Žádost je nutno podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se žadatel o klasifikaci prokazatelně dozvěděl. Přezkoušení žáka proběhne co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, jen zcela výjimečně v jiném termínu dohodnutém s žákem.

Podává žák SOŠ, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován, nebo student VOŠ, který v zimním nebo letním období nezískal konečné hodnocení.

 • Žádost o přerušení vzdělávání pdf word

Podává žadatel, který chce přerušit vzdělávání; ředitel může přerušit vzdělávání nejvýše na dva roky, žák či student se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil vzdělávání.

 • Žádost o ukončení přerušení vzdělávání pdf word

Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

Oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzdělávání v průběhu školní docházky. Oznamovatel přestává být žákem nebo studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole. Přestupu může být podmíněn úspěšným vykonáním rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku pdf word

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího ročníku než prvního ročníku vzdělávání. V rámci přijímacího řízení může, po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání, stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky.

 • Žádost o úlevy z tělesné výchovy

Podává žadatel v případě zdravotního omezení. Žádost je k dispozici v kanceláři školy

 • Žádost o individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být studentovi povolen pouze v odůvodněných případech. IVP je umožněn pouze studentům denní formy studia. IVP schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí. Žádost o IVP je zpoplatněna. Žádost je k dispozici v kanceláři školy.

 • Žádost o prodloužení klasifikačního období  pdf  word

Prodloužené zkouškové období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Prodloužení zkouškového období schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření. Žádost o prodloužení zkouškového období může být zpoplatněna.

Opakování ročníku nebo období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Opakování ročníku nebo období schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí.

Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

 • Žádost o změnu studijního oboru pdf

Změna studijního oboru může být povolena pouze v odůvodněných případech. Změnu studijního oboru schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí. Změna studijního oboru může být podmíněna vykonáním rozdílové zkoušky (zpoplatněné) ze stanovených modulů tak, aby došlo k adekvátnímu naplnění obsahu studijního oboru, do kterého chce student přestoupit.

 • Žádost o uznání dosaženého vzdělání  pdf

Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

 • Žádost o přiznání prospěchového stipendia pdf word

Úprava splátkového kalendáře školného

 • Žádost o úpravu splátkového kalendáře 

O úpravě splátkového kalendáře školného rozhoduje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření. Žádost o individuální splátkový kalendář je zpoplatněna a je k dispozici v kanceláři školy

Ukončení vzdělávání

 • Ukončení vzdělávání (bez předepsaného formuláře)

Na základě písemného sdělení studenta řediteli školy o ukončení studia bude studentovi ukončeno studium.

Formuláře

Šablona seminární práce stáhnout dokument MS-WORD

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X