Žádosti a formuláře

Žádosti spojené se studiem

Na této stránce naleznete žádosti spojené se studiem na naší škole, které by Vám měly usnadnit komunikaci se školou. Žádosti lze podávat v úředních hodinách do kanceláře školy nebo zaslat poštou k rukám ředitele školy nebo jeho zástupce.

Podává žadatel z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace na konci klasifikačního období. Žádost je nutno podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se žadatel o klasifikaci prokazatelně dozvěděl. Přezkoušení žáka proběhne co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, jen zcela výjimečně v jiném termínu dohodnutém s žákem.

Podává žák SOŠ, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován, nebo student VOŠ, který v zimním nebo letním období nezískal konečné hodnocení.

Podává žadatel, který chce přerušit vzdělávání; ředitel může přerušit vzdělávání nejvýše na dva roky, žák či student se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil vzdělávání.

Podává žadatel, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání.

Oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy se rozhodne zanechat vzdělávání v průběhu školní docházky. Oznamovatel přestává být žákem nebo studentem školy dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Podává žadatel, který chce přestoupit z jiné školy a pokračovat ve studiu stejného nebo příbuzného zaměření na naší škole. Přestupu může být podmíněn úspěšným vykonáním rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval.

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího ročníku než prvního ročníku vzdělávání. V rámci přijímacího řízení může, po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání, stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky.

  • Žádost o úlevy z tělesné výchovy

Podává žadatel v případě zdravotního omezení. Žádost je k dispozici v kanceláři školy

  • Žádost o individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (IVP) může být studentovi povolen pouze v odůvodněných případech. IVP je umožněn pouze studentům denní formy studia. IVP schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí. Žádost o IVP je zpoplatněna. Žádost je k dispozici v kanceláři školy.

Prodloužené zkouškové období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Prodloužení zkouškového období schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření. Žádost o prodloužení zkouškového období může být zpoplatněna.

Opakování ročníku nebo období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Opakování ročníku nebo období schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí.

Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí. Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

Změna studijního oboru může být povolena pouze v odůvodněných případech. Změnu studijního oboru schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí. Změna studijního oboru může být podmíněna vykonáním rozdílové zkoušky (zpoplatněné) ze stanovených modulů tak, aby došlo k adekvátnímu naplnění obsahu studijního oboru, do kterého chce student přestoupit.

Ředitel školy může uznat ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.

Úprava splátkového kalendáře školného

  • Žádost o úpravu splátkového kalendáře 

O úpravě splátkového kalendáře školného rozhoduje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření. Žádost o individuální splátkový kalendář je zpoplatněna a je k dispozici v kanceláři školy

Ukončení vzdělávání

  • Ukončení vzdělávání (bez předepsaného formuláře)

Na základě písemného sdělení studenta řediteli školy o ukončení studia bude studentovi ukončeno studium.

Formuláře

Šablona seminární práce stáhnout dokument MS-WORD [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X