Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s učinností od 10.09.2020 do odvolání.

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace nařizuje ředitel školy s platností od 10. 9. 2020 (tj. od čtvrtka) povinné nošení roušek ve společných prostorách školy (budova školy, chodby, toalety) v průběhu celé výuky.

Roušky nejsou povinné při výuce ve třídách.

Děkujeme, že budete nařízení respektovat.

Vedení školy

 

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodině v době letních prázdnin:


ve Zlíně
Úřední hodiny v červenci:
13.7.- 15.7. od 9:00-12 hod.
21.7.-22.7 od 9:00-12 hod.
Úřední hodiny v srpnu:
10.8.-11.8.od 9:00-12hod.
24.8.-31.8.od 9:00-14 hod.
budova KM web

 

v Kroměríži

 Úřední hodiny v červenci:
7.7.od 9:00-12 hod.
20.7.od 9:00-12 hod.
28.7 od 9:00-12 hod.
 Úřední hodiny v srpnu:
17.8.od 9:00-12 hod.
28.8 od 9:00-12 hod.

potvrzení o studiu pro 1. ročník vydáváme od 24.8 do 31.8.2020 a potom od 1.9. 2020.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 na základě §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

 Termín podání přihlášek do: 30. června 2020, 11.00 hod.

Přihlášky je možno odevzdávat do 30.6. 2020 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 14:00 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze 29.6.2020.

 Termín 2. kola přijímacího řízení: 30. června 2020

Ve 2. kole přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných přijímacích zkoušek . Do výsledku přijímacího řízení 2. kola nebudou výsledky z ČJL a MAT započítávány.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání:

  • Ekonomika a podnikání
    RVP 63-41-M/01 (4 leté denní studium s maturitou)
  • Podnikání
    RVP 64-41-L/51 (2 leté denní studium  a 3 leté dálkové studium s maturitou – výuka probíhá v sobotu)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v jednotlivých oborech vzdělání 1. kolo

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole do oboru Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 [wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”] výsledky ke stažení [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] 
Seznam přijatých uchazečů v 1. kole do oboru Podnikání, 64-41-L/51 [wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”]  výsledky ke stažení [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

Seznam nepřijatých uchazečů [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

DALŠÍ POSTUP:

  • Rozhodnutí o přijetí a uchazeč, uchazečka chce nastoupit na naši školu –zástupce (uchazeč či uchazečka) se dostaví do školy a odevzdá zápisový lístek. Upozornění: Zápisový lístek je možné: odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠP a VOŠ, nám. T.G. Masaryka 2433 Zlín v době od 8:00 do 14:00 hodin a to a to nejpozději do 22. 6. 2020. Popřípadě je možné si domluvit předání zápisového lístku v jiné době po telefonické domluvě (tel.: 577 215 314)
  • Rozhodnutí o přijetí a uchazeč, uchazečka nechce nastoupit na naši školu – zákonný zástupce dá co nejdříve vědět písemně či e-mailem (spos@spos.cz), že na naši školu uchazeč, uchazečka nenastoupí. Tímto můžeme vydat nové rozhodnutí a na uvolněné místo přijmout dalšího v pořadí
  • Rozhodnutí o nepřijetí a zájem o školu trvá – zákonný zástupce si vyzvedne ve škole rozhodnutí o nepřijetí a na místě případně odevzdá žádost o nové rozhodnutí (tiskopis bude zveřejněn na stránkách školy). Doma si ho předpřipravte a nechte podepsat i uchazečem či uchazečkou.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Žádost o nové rozhodnutí denní forma

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Žádost o nové rozhodnutí dálková forma

Poučení

V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zveřejnění výsledků. Neučiní-li tak, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Žádost o nové rozhodnutí denní forma

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Žádost o nové rozhodnutí dálková forma

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

NAPIŠTE NÁM

7 + 9 =

X