Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v jednotlivých oborech vzdělání 1. kolo

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole do oboru Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 výsledky ke stažení  
Seznam přijatých uchazečů v 1. kole do oboru Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení

Seznam nepřijatých uchazečů 

DALŠÍ POSTUP:

  • Rozhodnutí o přijetí a uchazeč, uchazečka chce nastoupit na naši školu –zástupce (uchazeč či uchazečka) se dostaví do školy a odevzdá zápisový lístek. Upozornění: Zápisový lístek je možné: odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠP a VOŠ, nám. T.G. Masaryka 2433 Zlín v době od 8:00 do 14:00 hodin a to a to nejpozději do 22. 6. 2020. Popřípadě je možné si domluvit předání zápisového lístku v jiné době po telefonické domluvě (tel.: 577 215 314)
  • Rozhodnutí o přijetí a uchazeč, uchazečka nechce nastoupit na naši školu – zákonný zástupce dá co nejdříve vědět písemně či e-mailem (spos@spos.cz), že na naši školu uchazeč, uchazečka nenastoupí. Tímto můžeme vydat nové rozhodnutí a na uvolněné místo přijmout dalšího v pořadí
  • Rozhodnutí o nepřijetí a zájem o školu trvá – zákonný zástupce si vyzvedne ve škole rozhodnutí o nepřijetí a na místě případně odevzdá žádost o nové rozhodnutí (tiskopis bude zveřejněn na stránkách školy). Doma si ho předpřipravte a nechte podepsat i uchazečem či uchazečkou.

Žádost o nové rozhodnutí denní forma

Žádost o nové rozhodnutí dálková forma

Poučení

V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zveřejnění výsledků. Neučiní-li tak, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí denní forma

Žádost o nové rozhodnutí dálková forma

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X