VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Výsledek přijímacího řízení v 1. kole do oboru Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 výsledky ke stažení  
Výsledek přijímacího řízení v 1. kole do oboru Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení
Výsledek přijímacího řízení v 2. kole do oboru Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 výsledky ke stažení  
Výsledek přijímacího řízení v 2. kole do oboru Podnikání, 64-41-L/51   výsledky ke stažení

Seznam nepřijatých uchazečů 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

  • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pondělí 29. 4. 2019 od 7:30 do 17:00 hod. a v úterý 30. dubna 2019 od 7:30 do 12:00 hod. v sekretariátu školy (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
  • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 30. 4. 2019.
  • Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se lze v souladu s ustanovením § 60 odst. 19 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola,s.r.o., ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.
  • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat v rámci autoremedury či na odvolání, je nutné podat odvolání proti rozhodnutí (po převzetí rozhodnutí o nepřijetí – lze vyřídit osobně např. v době určené k přebírání rozhodnutí v sekreteriátu školy).

Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod evidenčními čísly, které uchazeči obdrželi poštou na pozvánkách nebo emailem. Žáci, kteří si podali přihlášku na naši školu, obdrželi od nás doporučeným dopisem sdělení o zahájení správního řízení  společně s evidenčním číslem pro účely zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Upozornění!!!

Ve věci zápisového lístku (týká se pouze oboru Ekonomika a podnikání) upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:

Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).
Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním.

Uchazeči, kteří neuspějí v prvním kole přijímacího řízení mohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do 3 dnů k rukám ředitele školy nebo využít nabídky volných míst v druhém kole přijímacího řízení.

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VOŠ
Výsledek přijímacího řízení v 1. kole: Obor: Cestovní ruch, 65-43-N/01   Výsledky přijímacího řízení_1kolo_VOS_2018_web
Výsledek přijímacího řízení v 1. kole: Obor: Daňová a finanční správa, 63-41-N/04   výsledky ke stažení
Vyvěšeno: 28.4.2019
Aktualizováno: 16.5.2019