Na naší škole proběhla ve dnech 19. – 22. března 2018 inspekční činnost ČŠI.

Předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a vyšší odbornou školou, zjišťování a hodnocení    naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a   rámcovým vzdělávacím programem.

Ze závěrů ČŠI vyplynulo následující:
 

 • škola účelně využívá disponibilních hodin k navýšení hodinových dotací výuky cizích jazyků a přispívá tak k úzkému propojení teoretického a praktického vyučování dle ŠVP.
 • Akreditované vzdělávací programy ve VOŠ jsou zdařilými, kompaktními dokumenty s reálnými požadavky na průběh a výstupy vyššího odborného vzdělávání.
 • Reálně nastavené cíle v koncepčních záměrech školy, vedly ke zlepšení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků i studentů. Kontrolní mechanismus je nastaven systematicky, průběžná inovace sledovaných jevů byla účinná.
 • Hospitační činnost vedení školy byla realizována v dostatečné míře, z průběžných výsledků kontrolní a hospitační činnosti byla vedením školy přijímána opatření vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání.
 • Při své řídící činnosti ředitel školy k přenosu žákovských a studentských podnětů využíval, vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádáni školy, každodenní komunikaci a osobní setkávání s žáky a studenty. Tato součinnost vhodně přispívala ke zlepšení vzájemného hledání řešení jejich návrhů a podnětů týkajících se činností školy.
 • Dostatečná pozornost je věnována vzdělávání orientované na využití moderních didaktických a metodických postupů a forem výuky, tato skutečnost se pozitivně projevila na sledované výuce.
 • Spolupráce školy s firmami a s profesními organizacemi z oblasti podnikáni a cestovního ruchu byla na výborné úrovni, především v rámci odborných praxí žáků. Pro získávání praktických zahraničních zkušeností v těchto oblastech a pro zdokonalování komunikačních schopností v cizím jazyce zejména pro studenty školy je přínosná spolupráce s firmou zabývající se cestovním ruchem ve Skotsku. Mezi další významné partnery školy patřily tuzemské střední a vyšší odborné školy stejného i příbuzného zaměření, kdy v rámci projektové činnosti docházelo k vzájemným stážím žáků a pedagogů s cílem aktivních výměn jejich odborných zkušeností.
 • Všechny sledované hodiny výuky cizojazyčného vzdělávání byly převážně vedeny v příslušném jazyce a u žáků byla cíleně rozvíjena složka komunikační, poznávací i výchovná.
 • Efektivní učení žáků bylo podporováno účelným využíváním učebnic, ICT (portfolia učitelských prezentací a další texty jsou žákům přístupné ve školním intranetu) a zejména zdařilou úvodní i průběžnou motivaci s řadou odkazů na mezipředmětové vztahy a zkušenosti žáků z běžného života.
 • Na kvalitě výuky se také pozitivně odrazila skutečnost, že žáci 3. ročníku využívali a do výuky aplikovali své znalosti a dovednosti získané založením obchodní společnost fungující pod vedením učitele (případně konzultanta z praxe) a činností v této společnosti. Vytvořená obchodní společnost byla ve školním roce 2017/2018 založena v rámci projektu Junior Achievement.
 • Výuka se vyznačovala příjemnou atmosférou založenou na vzájemném respektu učitelů a žáků, v některých hodinách chybělo zakončení závěrečným shrnutím probraného učiva s celkovým zhodnocením průběhu vyučovati hodiny, popřípadě i jednotlivých žáků.
 • Vhodné a účelně využívané materiální vybavení (datová projekce ve všech učebnách, počítačová učebna, notebook pro každého studenta v přednáškovém sále) při výuce speciální turistiky, práva a bankovnictví, směnárenství, pojišťovnictví, zkušeni odborně zdatní pedagogové, funkční organizace výuky včetně dvouhodinových vyučovacích jednotek ve výuce práce průvodce a animace i dopravy a informačních systémů a vstřícná pracovní atmosféra vytvářely velmi dobré podmínky pro efektivní učení.
 • Společným rysem při vzdělávání žáků a studentů v odborných předmětech byla úzká a cílená návaznost na reálné podnikatelské prostředí a aktualizace učiva, kterou škola dlouhodobě zajišťovala, zejména využitím příkladů z praxe, pravidelně do studia zařazovanými přednáškami odborníků z praxe a besedami s nimi. Na kvalitě výuky se pozitivně odrazily také vhodně přenesené poznatky vyučujících ze svých podnikových a firemních stáži, získané znalosti studentů a žáků z realizovaných exkurzí a v neposlední řadě promyšlené obsahové propojení teoretické výuky a odborné praxe žáků a studentů.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli škola zajišťovala včasnou diagnostiku žákovského neprospěchu, zabývala se riziky školního neúspěchu, ty pak systematicky pomáhala odstraňovat spoluprací s odborníky školních poradenských služeb i nabídkou možnosti doučováni v konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů.

Celou inspekční zprávu si můžete přečíst zde

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X