Na naší škole proběhla ve dnech 19. – 22. března 2018 inspekční činnost ČŠI.

Předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a vyšší odbornou školou, zjišťování a hodnocení    naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a   rámcovým vzdělávacím programem.

Ze závěrů ČŠI vyplynulo následující:
 

 • škola účelně využívá disponibilních hodin k navýšení hodinových dotací výuky cizích jazyků a přispívá tak k úzkému propojení teoretického a praktického vyučování dle ŠVP.
 • Akreditované vzdělávací programy ve VOŠ jsou zdařilými, kompaktními dokumenty s reálnými požadavky na průběh a výstupy vyššího odborného vzdělávání.
 • Reálně nastavené cíle v koncepčních záměrech školy, vedly ke zlepšení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků i studentů. Kontrolní mechanismus je nastaven systematicky, průběžná inovace sledovaných jevů byla účinná.
 • Hospitační činnost vedení školy byla realizována v dostatečné míře, z průběžných výsledků kontrolní a hospitační činnosti byla vedením školy přijímána opatření vedoucí ke zkvalitnění vzdělávání.
 • Při své řídící činnosti ředitel školy k přenosu žákovských a studentských podnětů využíval, vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádáni školy, každodenní komunikaci a osobní setkávání s žáky a studenty. Tato součinnost vhodně přispívala ke zlepšení vzájemného hledání řešení jejich návrhů a podnětů týkajících se činností školy.
 • Dostatečná pozornost je věnována vzdělávání orientované na využití moderních didaktických a metodických postupů a forem výuky, tato skutečnost se pozitivně projevila na sledované výuce.
 • Spolupráce školy s firmami a s profesními organizacemi z oblasti podnikáni a cestovního ruchu byla na výborné úrovni, především v rámci odborných praxí žáků. Pro získávání praktických zahraničních zkušeností v těchto oblastech a pro zdokonalování komunikačních schopností v cizím jazyce zejména pro studenty školy je přínosná spolupráce s firmou zabývající se cestovním ruchem ve Skotsku. Mezi další významné partnery školy patřily tuzemské střední a vyšší odborné školy stejného i příbuzného zaměření, kdy v rámci projektové činnosti docházelo k vzájemným stážím žáků a pedagogů s cílem aktivních výměn jejich odborných zkušeností.
 • Všechny sledované hodiny výuky cizojazyčného vzdělávání byly převážně vedeny v příslušném jazyce a u žáků byla cíleně rozvíjena složka komunikační, poznávací i výchovná.
 • Efektivní učení žáků bylo podporováno účelným využíváním učebnic, ICT (portfolia učitelských prezentací a další texty jsou žákům přístupné ve školním intranetu) a zejména zdařilou úvodní i průběžnou motivaci s řadou odkazů na mezipředmětové vztahy a zkušenosti žáků z běžného života.
 • Na kvalitě výuky se také pozitivně odrazila skutečnost, že žáci 3. ročníku využívali a do výuky aplikovali své znalosti a dovednosti získané založením obchodní společnost fungující pod vedením učitele (případně konzultanta z praxe) a činností v této společnosti. Vytvořená obchodní společnost byla ve školním roce 2017/2018 založena v rámci projektu Junior Achievement.
 • Výuka se vyznačovala příjemnou atmosférou založenou na vzájemném respektu učitelů a žáků, v některých hodinách chybělo zakončení závěrečným shrnutím probraného učiva s celkovým zhodnocením průběhu vyučovati hodiny, popřípadě i jednotlivých žáků.
 • Vhodné a účelně využívané materiální vybavení (datová projekce ve všech učebnách, počítačová učebna, notebook pro každého studenta v přednáškovém sále) při výuce speciální turistiky, práva a bankovnictví, směnárenství, pojišťovnictví, zkušeni odborně zdatní pedagogové, funkční organizace výuky včetně dvouhodinových vyučovacích jednotek ve výuce práce průvodce a animace i dopravy a informačních systémů a vstřícná pracovní atmosféra vytvářely velmi dobré podmínky pro efektivní učení.
 • Společným rysem při vzdělávání žáků a studentů v odborných předmětech byla úzká a cílená návaznost na reálné podnikatelské prostředí a aktualizace učiva, kterou škola dlouhodobě zajišťovala, zejména využitím příkladů z praxe, pravidelně do studia zařazovanými přednáškami odborníků z praxe a besedami s nimi. Na kvalitě výuky se pozitivně odrazily také vhodně přenesené poznatky vyučujících ze svých podnikových a firemních stáži, získané znalosti studentů a žáků z realizovaných exkurzí a v neposlední řadě promyšlené obsahové propojení teoretické výuky a odborné praxe žáků a studentů.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli škola zajišťovala včasnou diagnostiku žákovského neprospěchu, zabývala se riziky školního neúspěchu, ty pak systematicky pomáhala odstraňovat spoluprací s odborníky školních poradenských služeb i nabídkou možnosti doučováni v konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů.

Celou inspekční zprávu si můžete přečíst zde

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X