65-43-N/01 Cestovní ruch

Obor je určen především pro uchazeče, který se zajímá o problematiku cestovního ruchu. Absolvent je vybaven potřebnými kompetencemi pro zabezpečení komplexního provozu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, ale také pro výkon profesí a funkcí ve státní správě a samosprávě, v obchodních společnostech nebo neziskových organizacích. Vzdělávací program je koncipován jako mezioborový, propojující disciplíny oblastí cestovního ruchu, ekonomiky, cizích jazyků a práva. V rámci odborných předmětů získal absolvent nejen znalosti a dovednosti z problematiky cestovního ruchu, např. práce průvodce a animace, služeb v cestovním ruchu, dopravy a informačních systémů aj., ale také z ekonomie, účetnictví, managementu, marketingu, práva, bankovnictví, pojišťovnictví, které jsou do vzdělávacího programu zařazeny kvůli celkovému přehledu absolventa a rozšiřují možnost jejího uplatnění i mimo oblast cestovního ruchu s možností samostatného podnikání. Také absolvent tohoto vzdělávacího programu může pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.

Základní informace o oboru :

  • Obor vyššího odborného studia Cestovní ruch má kód 65-43-N/01.
  • Obor lze studovat pouze v denní formě studia.
  • Délka vzdělávacího programu činí 3 roky.
  • Základní podmínkou pro přijetí je úspěšně dokončené středoškolské studium (maturitní zkouška).
  • Studium je ukončeno absolutoriem.
  • Absolvent oboru dosáhne vyššího odborného vzdělání.
  • Certifikátem o absolvování studia je diplom.
  • Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.).
  • Roční školné činí 17 000,- Kč.

Učební plán oboru VOŠ Cestovní ruchstáhnout dokument PDF

Více o profilu absolventa oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Vyplněním předběžné přihlášky dáváte najevo svůj zájem o studium na naší škole v příštím školním roce. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT, který obdržíte u vašeho výchovného poradce nebo si ji můžete stáhnout zde, v elektronické podobě.

Hlásím se na SŠ

Hlásím se na VOŠ

Kontaktní informace

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

 

X