65-43-N/01 Cestovní ruch

Obor je určen především pro uchazeče, který se zajímá o problematiku cestovního ruchu. Absolvent je vybaven potřebnými kompetencemi pro zabezpečení komplexního provozu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, ale také pro výkon profesí a funkcí ve státní správě a samosprávě, v obchodních společnostech nebo neziskových organizacích. Vzdělávací program je koncipován jako mezioborový, propojující disciplíny oblastí cestovního ruchu, ekonomiky, cizích jazyků a práva. V rámci odborných předmětů získal absolvent nejen znalosti a dovednosti z problematiky cestovního ruchu, např. práce průvodce a animace, služeb v cestovním ruchu, dopravy a informačních systémů aj., ale také z ekonomie, účetnictví, managementu, marketingu, práva, bankovnictví, pojišťovnictví, které jsou do vzdělávacího programu zařazeny kvůli celkovému přehledu absolventa a rozšiřují možnost jejího uplatnění i mimo oblast cestovního ruchu s možností samostatného podnikání. Také absolvent tohoto vzdělávacího programu může pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.

Základní informace o oboru :

  • Obor vyššího odborného studia Cestovní ruch má kód 65-43-N/01.
  • Obor lze studovat pouze v denní formě studia.
  • Délka vzdělávacího programu činí 3 roky.
  • Základní podmínkou pro přijetí je úspěšně dokončené středoškolské studium (maturitní zkouška).
  • Studium je ukončeno absolutoriem.
  • Absolvent oboru dosáhne vyššího odborného vzdělání.
  • Certifikátem o absolvování studia je diplom.
  • Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.).
  • Roční školné činí 17 000,- Kč.

Učební plán oboru VOŠ Cestovní ruchstáhnout dokument PDF

Více o profilu absolventa oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

Informace pro studenty oboru VOŠ Cestovní ruch naleznete na této stránce.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X